สนุกกับอิเลกทรอนิกส์

คำอธิบายชั้นเรียน

 สนุกกับการเรียนรู้และทดลองอุปกรณ์ วงจรอิเลกทรอนิกส์และแนวทางการนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง