สนุกกับอิเลกทรอนิกส์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 สนุกกับการเรียนรู้และทดลองอุปกรณ์ วงจรอิเลกทรอนิกส์และแนวทางการนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง