ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงสำหรับผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและผู้ป่วยจิตเวช

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชภายใต้แนวคิด ทฤษฎีที่เลือกสรร และหลักการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช การบำบัดทางจิต และการฟื้นฟูสภาพ โดยเน้นการดูแลต่อเนื่อง และการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน