homeปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงสำหรับผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและผู้ป่วยจิตเวช
personperson_add
ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงสำหรับผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและผู้ป่วยจิตเวช

ผู้สอน
รองศาสตราจารย์ วันดี สุทธรังษี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงสำหรับผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและผู้ป่วยจิตเวช

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6721

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชภายใต้แนวคิด ทฤษฎีที่เลือกสรร และหลักการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช การบำบัดทางจิต และการฟื้นฟูสภาพ โดยเน้นการดูแลต่อเนื่อง และการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)