ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงสำหรับผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและผู้ป่วยจิตเวช

คำอธิบายชั้นเรียน

ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชภายใต้แนวคิด ทฤษฎีที่เลือกสรร และหลักการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช การบำบัดทางจิต และการฟื้นฟูสภาพ โดยเน้นการดูแลต่อเนื่อง และการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน