เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงสำหรับผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและผู้ป่วยจิตเวช

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชภายใต้แนวคิด ทฤษฎีที่เลือกสรร และหลักการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช การบำบัดทางจิต และการฟื้นฟูสภาพ โดยเน้นการดูแลต่อเนื่อง และการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน