homeปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงสำหรับผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและผู้ป่วยจิตเวช
person
ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงสำหรับผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและผู้ป่วยจิตเวช

ผู้สอน
รองศาสตราจารย์ วันดี สุทธรังษี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงสำหรับผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและผู้ป่วยจิตเวช

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6721

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชภายใต้แนวคิด ทฤษฎีที่เลือกสรร และหลักการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช การบำบัดทางจิต และการฟื้นฟูสภาพ โดยเน้นการดูแลต่อเนื่อง และการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)