สังคมศึกษา ม.3

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชานี้เป็นวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของนักเรียนโรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้