homeสังคมศึกษา ม.3
personperson_add
สังคมศึกษา ม.3

ผู้สอน
นาย ฮัมดาน อ่อนหวาน
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
สังคมศึกษา ม.3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6726

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชานี้เป็นวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของนักเรียนโรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)