ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

คำอธิบายชั้นเรียน

เทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology