ชั้น ป.1-ป.6

คำอธิบายชั้นเรียน

สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้น ป.1-ป.6