3094201 โครงงานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 1-2565 ศุกร์


Pengajar
ผศ. ชัยวิทย์ ถิระวณัฐพงศ์
Waktu masuk saat ini pada sekitar 4 jam ago

Keterangan
3094201 โครงงานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 1-2565 ศุกร์

Nomor Identifikasi Kelas
67411

Kode Kelas
3094201

Sekolah
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

Keterangan

3(3-0-9)


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)