ดนตรีไทย

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนสำหรับใช้เรียนในรายวิชาพื้นฐาน ดนตรีไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น