การวัดและประเมินผลการศึกษาและการเรียนรู้ 1/2565


ผู้สอน
อาจารย์ กมลวรรณ เพชรศรี
เข้าสู่ระบบเมื่อ 12 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การวัดและประเมินผลการศึกษาและการเรียนรู้ 1/2565

รหัสวิชา
67545

รหัสวิชาของสถานศึกษา
กศ 043018

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

คำอธิบายวิชา

แนวคิด หลักการ เทคนิคในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การวิเคราะห์ ออกแบบและประเมินผล เพื่อพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดผล สถิติที่ใช้ในการวัด และประเมินผล ปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ คุณธรรมของผู้ประเมิน การประยุกต์ใช้ผลการวัดและ ประเมินผลเพื่อพัฒนาการสอนและการพัฒนาผู้เรียน หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกัน คุณภาพการศึกษา การออกแบบและการดำเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา การนำผลการประกัน คุณภาพการศึกษาสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)