ER 2101 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้🥭 sec.53 /sec. 70 🍒🍊กฐ. 64 🍏🍒 ศุกร์ 13.30


ผู้สอน
ผศ. ทิพย์เกสร กำปนาท
เข้าสู่ระบบเมื่อ 2 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ER 2101 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้🥭 sec.53 /sec. 70 🍒🍊กฐ. 64 🍏🍒 ศุกร์ 13.30

รหัสวิชา
67584

รหัสวิชาของสถานศึกษา
ER 2101

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำอธิบายวิชา
 ER 2101   การวัดและประเมินผลการเรียนรู้                            3 (2-2-5)
         (Learning Measurement and Evaluation)

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของสาระสำคัญในเรื่องที่ประเมิน บริบทแลละความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ สะท้อนผลการประเมินเพื่อพัฒนาการของผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล การประเมินตามสภาพจริง การออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน แนวทางการใช้ผลการวัดและประเมินผลผู้เรียนในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้สามารถวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)