1/2565.(894-362) Teaching Psychology


ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อริยา คูหา
เข้าสู่ระบบเมื่อ 2 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
1/2565.(894-362) Teaching Psychology

รหัสวิชา
67652

รหัสวิชาของสถานศึกษา
894-362

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คำอธิบายวิชา

จิตวิทยาการเรียนการสอน ความแตกต่างระหว่างบุคคล การเรียนรู้และการสอน ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน การปรับพฤติกรรม การฝึกคิด วิจารณ์และคิดสร้างสรรค์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)