Food Engineering Lecture (1/65)


ผู้สอน
ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 17 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
Food Engineering Lecture (1/65)

รหัสวิชา
67662

รหัสวิชาของสถานศึกษา
850-315

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำอธิบายวิชา

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)