BIS0613 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ N02


ผู้สอน
นางสาว ทิวาพร กลิ่นกล่อม
เข้าสู่ระบบเมื่อ 3 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
BIS0613 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ N02

รหัสวิชา
67678

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คำอธิบายวิชา
      หลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศขององค์การ วงจรการพัฒนาระบบ ระเบียบวิธีการ เครื่องมือในงานวิเคราะห์ระบบ ผังงานระบบ การกำหนดปัญหาและการศึกษาความเป็นไปได้ของระบบ การออกแบบข้อมูลนำเข้า ออกแบบการแสดงผลลัพธ์ของระบบ การออกแบบฐานข้อมูล การออกแบบกระบวนการประมวลระบบ

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)