การบัญชีขั้นกลาง 2


ผู้สอน
Tanyanee Sintavee
เข้าสู่ระบบเมื่อ 5 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การบัญชีขั้นกลาง 2

รหัสวิชา
67700

รหัสวิชาของสถานศึกษา
3122306

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คำอธิบายวิชา

หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับหนี้สินและส่วนของเจ้าของการจําแนกประเภทหนี้สินการรับรู้และการวัดมูลค่าหนี้สินการตีราคา การแสดงรายการหนี้สินในงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลการบัญชีเกี่ยวกับการจัดตั้งกิจการการดําเนินงานการแบ่งผลกําไรขาดทุน การเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของการเลิกกิจการและการชําระบัญชีของห้างหุ้นส่วนบริษัทจํากัดและบริษัทมหาชนจํากัด การแสดงรายการส่วนของเจ้าของในงบการเงินการเปิดผยข้อมูลและ งบกระแสเงินสด


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)