home56-1 4904301 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (ภาคปกติ)
person
56-1 4904301 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (ภาคปกติ)

ผู้สอน
อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 13 ชั่วโมงที่แล้ว

ชื่อวิชา
56-1 4904301 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (ภาคปกติ)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6777

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

4904301 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 2(2-0-4) (Economics of Public Health) เป็นรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (Bachelor of Science Program in Public Health Science) (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2552) หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเนื้อหา วิชาบังคับร่วม โดยมีสังเขปคำอธิบายรายวิชาดังนี้ "การประยุกต์วิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อนำมาใช้ในงานด้านสาธารณสุข โดยเน้นถึงความสำคัญของการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้ได้ประโยชน์สูงสุด และให้เกิดประสิทธิภาพมีความเป็นธรรมมากที่สุด ในเรื่องการให้บริการสาธารณสุข การบริหาร

ทรัพยากรในการรักษาพยาบาล การจัดสรรงบประมาณ และการประเมินโครงการ รวมทั้งมาตรการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนความสัมพันธ์ของงานสาธารณสุขกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ"

ปรัชญาของหลักสูตร "เป็นหลักสูตรที่จะพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขศาสตร์ให้มีความสามารถเชิงสากล มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับสถานการณ์ และบริบทของท้องถิ่น สามารถบริหารจัดการด้านสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเป็นนักวิชาการที่มีคุณภาพ"

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 1) เพื่อให้บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม มีครรลองชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม และเป็นพลเมืองดีของชาติ 2) เพื่อให้บัณฑิตสามารถบริหารจัดการด้านสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะกับชุมชนที่สอดคล้องเชิงสากล 3) เพื่อให้บัณฑิตมีความสามารถเป็นนักวิชาการสาธารณสุข ในแขนงวิชาต่าง ๆ ได้ตามความต้องการของท้องถิ่น และ 4) เพื่อให้บัณฑิตสามารถพัฒนาตนเองด้านวิชาการในระดับที่สูงขึ้นได้ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)