65-1 4953504-60 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน [ภาค กศ.บป.]


ผู้สอน
อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น
เข้าสู่ระบบเมื่อ 4 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
65-1 4953504-60 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน [ภาค กศ.บป.]

รหัสวิชา
67781

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คำอธิบายวิชา

4953504 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน (Law and Ethics for Community Health Professions) 3(3-0-6)

   เป็นวิชาบังคับเรียน ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข ของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560 ในสังกัดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

สังเขปรายวิชา: 

   ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย กฎหมายที่เกี่ยวกับงานสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิต กฎหมายที่เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความปลอดภัย กฎหมายเกี่ยวกับการอนามัยและสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย การประยุกต์หลักกฎหมายในการปฏิบัติงานสาธารณสุข แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมในวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน การสร้างเสริมจริยธรรมและคุณธรรมทางวิชาชีพ

   Fundamental law, public health law for the quality of life, health prevention law, mitigation law, security law environmental health law, application law to health service, concepts of professional ethics in community health, and merit and professional ethics improvement.


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)