เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เขียนแบบเทคนิค 1-2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รายวิชา  เขียนแบบ ม.4 เป็นรายวิชาที่มุ่งปลูกฝังให้ผู้เรียน สามารถ เลือกใช้ ซ่อมแซม ดัดแปลง เก็บรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ ในการทำงาน วิเคราะห์งาน วางแผนการดำเนินการ ปฏิบัติงานตามแผน ประเมินและปรับปรุงการดำเนินงาน มีความมุ่งมั่น รับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน อดออม เห็นคุณค่า มีกิจนิสัย ประณีต รอบคอบ ปลอดภัยและสะอาดในการทำงาน เห็นประโยชน์และมีเจตนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพสุจริต  โดยให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือเขียนแบบ  หลักการใช้เส้น  การจัดหน้ากระดาษ  การเขียนตัวอักษร  การใช้มาตราส่วนในการเขียนแบบประเภทต่างๆ  สัญลักษณ์ในงานเขียนแบบ  การเขียนรูปฉาย  รูปตัด รูปไอโซเมตริก  รูปออบลิคของรูปทรงเรขาคณิต  พร้อมทั้งมีทักษะในการใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ  เขียนแบบและอ่านแบบ  รูปทรงเรขาคณิตลักษณะต่างๆและนำไปประยุกต์ใช้ในงานช่างได้