438-101 ศาสนวิถี กลุ่ม 1 (เรียนวันพฤหัสบดี)

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักศาสนาต่างๆ และจริยธรรม เน้นความเข้าใจและการปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับทุกศาสนิกเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ