EN17301 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 1-65


Pengajar
ทองปาน ปริวัตร
Waktu masuk saat ini pada sekitar 9 jam ago

Keterangan
EN17301 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 1-65

Nomor Identifikasi Kelas
68091

Sekolah
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Keterangan

เทคนิคในการออกแบบที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ รูปแบบของการโต้ตอบระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ การออกแบบและพัฒนาระบบการเชื่อมต่อระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ การออกแบบให้ง่ายต่อการเรียนรู้ การออกแบบตัวป้อนเข้า การออกแบบส่วนแสดงผลลัพธ์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)