เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

หลักปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

หลักการปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 2 (unit operations 2) เป็นรายวิชาชีพในหลักสูตรวิศวกรรมเคมี ที่กล่าวถึงหน่วยปฏิบัติการพื้นฐานที่พบโดยทั่วไปคือ การกลั่น การดูดซับ การสกัดของเหลว-ของเหลว และการสกัดของแข็ง ซึ่งมักเป็นการดำเนินการหลายขั้นตอนแบบพหุเสตจ (multistage)