30901-2104 การพัฒนาโปรแกรมด้วยเทคโนโลยีDotnet -2022


ผู้สอน
นางสาว พวงมาลัย จันทรเสนา
เข้าสู่ระบบเมื่อ 10 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
30901-2104 การพัฒนาโปรแกรมด้วยเทคโนโลยีDotnet -2022

รหัสวิชา
68281

สถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

คำอธิบายวิชา

ศึกษา และปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมด้วยเทคโนโลยี .NET, แนวคิดและสถาปัตยกรรมของเทคโนโลยี .NET, ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมดว้ย .NET Technology, การติดติั้งและใช้งานโปรแกรมช่วยพัฒนาโปรแกรมดว้ย .NETTechnology, การสร้าง Project, การสร้างและใช้งาน Class, Namespace, Variable, Array, Data Type, Operator Conditions and Loops, การจัดการ Error handling, CLS and CTS, การสร้างและเรียกใช้ Function, หลักการของ Delegates and Events, Boxing and Unboxing, Structuring Data, User basic control, String Numeric and Date Time handling, การทา งานกับ Mouse and Keyboard events, การสร้าง Form module และ MDI form, การตรวจสอบ Data validation, การสร้าง Menu and Toolbar, การจัดการ File and Directory, การสร้าง Report and Printing, การเชื่อมต่อและใชง้าน Database Management System


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books