ศาสนาสากล5/16


ผู้สอน
นาง จุฑาทิพย์ ชะนะ
เข้าสู่ระบบเมื่อ 1 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ศาสนาสากล5/16

รหัสวิชา
68400

รหัสวิชาของสถานศึกษา
ส32203

สถานศึกษา
โรงเรียนบุญวัฒนา

คำอธิบายวิชา

ศึกษา ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู พุทธ คริสต์และอิสลามในเรื่อง ความเป็นมาของศาสดา นิกายสำคัญ หลักคำสอน พิธีกรรม และอิทธิพลที่มีต่อการดำเนินชีวิต ความสอดคล้องของหลักคำสอนทั้ง 4 ศาสนา
โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ สืบค้น อภิปราย นำเสนอแนวทางปฏิบัติตน มีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนิกชน เพื่อให้เห็นคุณค่าของศาสนา มีความตระหนักสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก และมีค่านิยมที่ดีงาม ตลอดจนเห็นความสำคัญของศาสนาที่มีต่อการดำเนินชีวิต และนำหลักคำสอนของศาสนามา ใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองและส่วนรวม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books