Animate ม.5/2-ม.5/9


Pengajar
ทัศนพร วิบูลย์อรรถ
Waktu masuk saat ini pada 2 hari ago

Keterangan
Animate ม.5/2-ม.5/9

Nomor Identifikasi Kelas
68425

Sekolah
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

Keterangan

โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)