เศรษฐศาสตร์การลงทุน2-65


ผู้สอน
ผศ.ดร. สมบัติ (Sombat) สิงฆราช (Singkharat)
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 5 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
เศรษฐศาสตร์การลงทุน2-65

รหัสวิชา
68501

รหัสวิชาของสถานศึกษา
ECON3212

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำอธิบายวิชา

ระบบการเงินและโครงสร้างตลาดการเงิน ความแตกต่างระหว่างตลาดการเงินในแต่ละประเภท การศึกษาผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ การศึกษาข้อมูลเพื่อการตัดสินใจลงทุน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ การวางแผนการลงทุนตราสารทุน ตราสารหนี้ กองทุนรวมและหน่วยลงทุน ตราสารอนุพันธ์และตลาดอนุพันธ์ ตลอดจนการคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุนประเภทต่าง ๆ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books