วท 6001211 ฐานข้อมูลเบื้องต้น(พุธ-บ่าย-2-65-ปกติ)


Pengajar
อ. ธนชัย ปฐมรัตน์
Waktu masuk saat ini pada sekitar 19 jam ago

Keterangan
วท 6001211 ฐานข้อมูลเบื้องต้น(พุธ-บ่าย-2-65-ปกติ)

Nomor Identifikasi Kelas
68517

Sekolah
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Keterangan

แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูล ทฤษฎีฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ โครงสร้างหน่วยเก็บข้อมูลของฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล การนอร์มัลไลซ์ตัวแบบความสัมพันธ์ ตัวแบบและภาษาของฐานข้อมูล การจัดการฐานข้อมูล ความถูกต้องและความปลอดภัยของฐานข้อมูล


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow