EC 1401 การจัดกิจกรรมพัฒนาภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับเด็กปฐมวัย-65ห้อง1


ผู้สอน
ดวงใจ เนตรตระสูตร
เข้าสู่ระบบเมื่อ 3 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
EC 1401 การจัดกิจกรรมพัฒนาภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับเด็กปฐมวัย-65ห้อง1

รหัสวิชา
68609

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำอธิบายวิชา

วิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย พัฒนาการทางภาษาเด็กปฐมวัย หลักการทำงานและการเรียนรู้ของสมองเด็กปฐมวัย การสร้างรอยเชื่อมต่อทางภาษาระดับปฐมวัยกับระดับประถมศึกษา หลักการจัดกิจกรรมและวิธีการจัดกิจกรรมส่งเสริมภาษาและการสื่อสารสำหรับเด็กปฐมวัย การจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนที่ส่งเสริมภาษาและการสื่อสารสำหรับเด็กปฐมวัย บทบาทครอบครัว สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย สถานศึกษา และชุมชนที่ส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาและการสื่อสารสำหรับเด็กปฐมวัย การประเมินพัฒนาการทางภาษาและการสื่อสารสำหรับเด็กปฐมวัย ออกแบบและทดลองปฏิบัติจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาและการสื่อสารสำหรับเด็กปฐมวัย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books