สัมมนาทางเทคนิคการสัตวแพทย์ (Seminar in Veterinary Technology) เทอม 2/2565


ผู้สอน
อาจารย์ ดร. นพดล​ สมผล
เข้าสู่ระบบเมื่อ 1 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
สัมมนาทางเทคนิคการสัตวแพทย์ (Seminar in Veterinary Technology) เทอม 2/2565

รหัสวิชา
68674

รหัสวิชาของสถานศึกษา
5005469

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชา การศึกษาค้นคว้า การรวบรวมข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับวิทยาการใหม่ๆ รวมทั้งปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ที่เรียนทั้งในประเทศไทย และ/หรือต่างประเทศ เขียนรายงาน การนำเสนอรายงาน การอภิปราย และสรุปผลการสัมมนา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)