การจัดการโลจิสติกส์ด้วยคอมพิวเตอร์


ผู้สอน
Kittiwan TRU
เข้าสู่ระบบเมื่อ 18 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การจัดการโลจิสติกส์ด้วยคอมพิวเตอร์

รหัสวิชา
68691

รหัสวิชาของสถานศึกษา
บธ 3008201

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำอธิบายวิชา

การใช้โปรแกรมพื้นฐาน ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปทางด้านการจัดการโลจิสติกส์ การเลือกโปรแกรมนำเสนอในรูปแบบที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถใช้คำสั่งพื้นฐานของระบบปฏิบัติการและสามารถนำระบบมาประยุกต์ใช้ในงานด้านการจัดการโลจิสติกส์ได้


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)