homeวิชาการสร้างเว็บไซต์ ง30245 ม.6/11ปีการศึกษา 2556
person
วิชาการสร้างเว็บไซต์ ง30245 ม.6/11ปีการศึกษา 2556

ผู้สอน
นาง ปิยาภรณ์ แสงนาค
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ มากกว่า 5 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาการสร้างเว็บไซต์ ง30245 ม.6/11ปีการศึกษา 2556

Class ID
6871

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รหัส  ง 30245  การสร้างเว็บไซต์   ชั้น  ม. 6

รายวิชาพื้นฐาน 2.0  หน่วยกิต   เวลา  4  ชั่วโมง/สัปดาห์

ศึกษาคุณสมบัติของคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต องค์ประกอบของเว็บไซต์ คำสั่งเบื้องต้นของการสร้างเว็บไซต์ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการสร้างเว็บไซต์เบื้องต้น สามารถสร้างเว็บไซต์ ที่มีตัวอักษรลักษณะต่าง ๆ ภาพเคลื่อนไหว ภาพกราฟิกต่าง ๆ การเชื่อมโยงแบบต่าง ๆ การออกแบบเว็บไซต์เบื้องต้น  การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมภาษาหรือโปรแกรมสำเร็จรูป การแก้ไขรหัสของเว็บเพจ  การทดสอบการทำงานของเว็บไซต์ การอัปโหลดเว็บไซต์

  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะเบื้องต้นในการสร้างเว็บไซต์โดยใช้ โปรแกรมสำเร็จรูป และคำสั่งพื้นฐานของการสร้างเว็บไซต์โดยไม่ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการส ร้างเว็บไซต์
  ปฏิบัติและประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและเกิดเจตคติที่ดีต่อการใช้คอมพิวเตอร์ในทางสร้างสรรค์ได้

ผลการเรียนรู้

1.  บอกความหมายของเว็บไซต์ เว็บเพจ โฮมเพจ และเว็บเบราเซอร์ได้

2.  ออกแบบส่วนประกอบของเว็บเพจตามที่กำหนดได้

3.  อธิบายความหมายและโครงสร้างไวยากรณ์ของการเขียนเว็บเพจ

4.  บอกคำสั่งภาษา HTML ต่างๆ ที่กำหนดให้ได้

5.  ประยุกต์ใช้คำสั่งภาษา HTML และ Java Script สร้างเว็บเพจได้

6.  อธิบายการใช้งานเบื้องต้นของโปรแกรม Dreamweaver ได้

7.  ประยุกต์ใช้ทักษะกระบวนการจัดและตกแต่งข้อความได้

8.  ประยุกต์ใช้ทักษะกระบวนการจัดการรูปภาพได้

9.  ประยุกต์ใช้ทักษะกระบวนการสร้างตารางได้

10.  ประยุกต์ใช้ทักษะกระบวนการสร้างจุดเชื่อมโยงได้

11.  ประยุกต์ใช้ทักษะกระบวนการสร้างเฟรมได้

12.  ประยุกต์ใช้ทักษะกระบวนการสร้างแบบฟอร์มได้

13.  ประยุกต์ใช้มัลติมีเดียในเว็บเพจได้

14.  อธิบายการใช้งานเบื้องต้นของโปรแกรม Adobe Photoshop ได้

15.  อธิบายหลักการทำงานของเลเยอร์ได้

16.  บอกคำสั่งการปรับแต่งภาพด้วย Filter ที่กำหนดได้

17.  ใช้โปรแกรมAdobe Photoshop ออกแบบเว็บไซต์ได้

18.  ประยุกต์ใช้เครื่องมือที่กำหนดให้สำหรับปรับแต่งภาพหรือข้อความได้

19.  ใช้ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายในการสื่อสารข้อมูลได้

20.  ตระหนักถึงคุณภาพของงาน  ทำงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัยClassStart ให้บริการฟรีโดย . บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)