ETI 1101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ (Sect.51) ... ภาคเรียนที่ 2/2565


ผู้สอน
อาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้ง
เข้าสู่ระบบเมื่อ 20 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ETI 1101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ (Sect.51) ... ภาคเรียนที่ 2/2565

รหัสวิชา
68716

รหัสวิชาของสถานศึกษา
ETI 1101

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำอธิบายวิชา

แนวคิด หลักการ และทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ วิเคราะห์สภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และเครือข่ายการเรียนรู้ ออกแบบและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ รวมถึงการประเมินและปรับปรุงนวัตกรรม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books