เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Soil Chemistry : 542-441

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิชาเคมีของดิน เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับดิน เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจองค์ประกอบของสารอนินทรีย์และสารอินทรีย์ในดิน เข้าใจชนิดและสมบัติทั่วไปของคอลลอยด์ดิน รวมทั้งเข้าใจถึงกระบวนการดูดซับและการแลกเปลี่ยนแคตไอออน แอนไอออน และสารต่างๆ ในดิน นอกจากนี้เพื่อต้องการให้นักศึกษาเข้าใจกระบวนการเกิดกรดและด่างในดิน และสมบัติทางเคมีของดินกรด ดินกรดกำมะถัน ดินเกลือ และดินเนื้อปูน เ้ข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของดินน้ำขัง และเข้าใจปัญหาการปนเปื้อนของโลหะหนักและสารกำจัดศัตรูพืชและแนวทางแก้ไข