ครูสรวิชญ์ ม.1

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนวิชาประวัติศาสตร์ ม.1