531220201


ผู้สอน
นาย ฉัตรกุล เดชชนะรัฎต์
เข้าสู่ระบบเมื่อ เกือบ 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
531220201

รหัสวิชา
688

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

คำอธิบายวิชา

 

วิสัยทัศน์ : สอนให้จำ ทำให้ดู คู่คุณธรรม

พันธกิจ : เปิดช่องทางการเรียนรู้ให้หลากหลาย,การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน  รวม  5  ด้าน  ,เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางตามตัวชี้วัดที่ 17

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้าน

1.               ด้านคุณธรรม  จริยธรรมที่ต้องพัฒนา

2.               ด้านความรู้ที่ต้องได้รับ

3.               ด้านทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา

4.               ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

5.               ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา

เหตุผลของเลือกใช้ Class in.th

 

1.       ตามตัวบ่งชี้ที่ 2.2 มีกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ประกอบด้วย 7 ข้อ 3 ระดับการวัด

a.       มีการใช้สื่อและเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทุกหลักสูตร

b.      มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญทุกหลักสูตร

c.       มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุ่นและหลากหลายที่จะสนองตอบต่อความต้องการของผู้เรียน

d.      มีระบบการปรับปรุงวิธีการสอนและพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องทุกหลักสูตร

2.       จุดเด่น

a.       สามารถตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้ผ่านระบบการเรียนการสอนแบบ E-Learning ที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี

b.      ไม่มีต้นทุนในการผลิต สามารถสนองตอบต่อการใช้ทรัพยากร กระดาษและเวลาของผู้เรียนได้เป็นอย่างมาก

c.       ผู้เรียนสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างไม่จำกัดเวลา สถานที่และงบประมาณ

d.      ใช้งานง่ายและสามารถเชื่อโยงโปรแกรมอื่นๆที่นักศึกษาผลิตชิ้นงานได้เป็นอย่างดี สนับสนุนการเรียนรู้ด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีได้

3.       ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ

a.       ให้ข้อมูลป้อนกลับแก่นักศึกษาในการเรียนรู้ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งๆขึ้น

b.      ติดตามความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียนได้สม่ำเสมอ

c.       ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบกลุ่มเพื่อพัฒนาผู้เรียนในภาพรวมได้

d.      ตรวจสอบแฟ้มผลงานนักศึกษาเป็นรายบุคคลได้ สามารถติดตามศักยภาพผู้เรียนได้อย่างทั่วถึง

e.      ประเมินผลการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ทำให้พัฒนาศักยภาพความรับผิดชอบของนักศึกษาได้

f.        ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง

4.       ตอบสนองนโยบายประหยัดและลดโลกร้อน

a.       ผู้สอนสามารถ Upload เอกสารประกอบการสอนได้อย่างไม่จำกัด

b.      สามารถแก้ไขเอกสารประกอบการสอนได้ เมื่อต้องการได้ง่าย

c.       ผู้เรียนสามารถเข้าไปอ่านเอกสาร หรือ Download เอกสารได้

d.      ผู้เรียนสามารถส่งบันทึกการเรียนรู้ของตนเองเพื่อแสดงระดับการเรียนรู้ของตนเองได้ง่าย

e.      ผู้สอนและผู้เรียนสามารถสนทนาได้หลายๆช่องทาง ทั้งนำเสนอผลงานได้ง่ายขึ้น


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books