homeSC 30205 (Physic) 6/5'56
personperson_add
SC 30205 (Physic) 6/5'56

ผู้สอน
Mr. Suriyan Saising
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
SC 30205 (Physic) 6/5'56

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6881

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและทดลองไฟฟ้าเกี่ยวกับไฟฟ้ากระแสสลับ การเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า องค์ประกอบของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สมบัติของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โพราไรเซชันของแสง แบบจำลองอะตอม โครงสร้างอะตอม การวัดประจุไฟฟ้าและมวลของอิเล็กตรอน ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริก การเกิดรังสีเอกซ์ หลักการทวิภาพของคลื่นและอนุภาพ ทฤษฎีอะตอมของโบร์ การนำทฤษฎีอะตอมของโบร์ไปใช้กับอะตอมของไฮโดรเจน การชนกันระหว่างอิเล็กตรอนกับอะตอมของไอปรอท สเปกตรัมของแก๊ส ทฤษฎีกลศาสตร์ควอนตัม หลักการสร้างเลเซอร์ ธาตุกัมมันตรังสี ไอโซโทปของธาตุกัมมันตรังสี มวลพร่อง การวัดมวลของนิวเคลียส พลังงานยึดเหนี่ยวภายในนิวเคลียส ปฏิกิริยานิวเคลียร์ และพลังงานนิวเคลียร์ วัสดุอิเล็กทรอนิกส์และการใช้งานทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล การอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้มีความสามารถในการตัดสินใจนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาสาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสมClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)