การสื่อสารทางสุขภาพ

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารทางสุขภาพ  จิตวิทยาการสื่อสารทางสุขภาพ  ทักษะสำคัญในการสื่อสารทางสุขภาพ  รูปแบบการสื่อสารทางสุขภาพ  บทบาทของพยาบาลในการสื่อสารทางสุขภาพ  และกระบวนการสื่อสารทางสุขภาพที่คำนึงถึงพหุวัฒนธรรม