การสื่อสารทางสุขภาพ

คำอธิบายชั้นเรียน

แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารทางสุขภาพ  จิตวิทยาการสื่อสารทางสุขภาพ  ทักษะสำคัญในการสื่อสารทางสุขภาพ  รูปแบบการสื่อสารทางสุขภาพ  บทบาทของพยาบาลในการสื่อสารทางสุขภาพ  และกระบวนการสื่อสารทางสุขภาพที่คำนึงถึงพหุวัฒนธรรม