เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การสื่อสารทางสุขภาพ

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารทางสุขภาพ  จิตวิทยาการสื่อสารทางสุขภาพ  ทักษะสำคัญในการสื่อสารทางสุขภาพ  รูปแบบการสื่อสารทางสุขภาพ  บทบาทของพยาบาลในการสื่อสารทางสุขภาพ  และกระบวนการสื่อสารทางสุขภาพที่คำนึงถึงพหุวัฒนธรรม