เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Seminar in Physiology I,II,III

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้ฝึกหาข้อมูลจากวารสารทางวิชาการ Textbook และจากเทคโนโลยีสารสนเทศเช่น website ของ Journal online ต่างๆและอ่านวารสารวิชาการระดับนานาชาติ วิเคราะห์ ประมวลผล เขียน เตรียมสื่อและนำเสนอผลงานทางวิทยาศาสตร์จากวารสารวิชาการระดับนานาชาติเพื่อนำเสนอหน้าชั้นเรียนซึ่งต่อไปจะทำให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสามารถนำเสนอผลงานทางวิชาการของตนเองในที่ประชุมระดับต่างๆได้พร้อมกันนี้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะได้ทักษะในการฟังสัมมนา รับรู้วิชาการใหม่ๆและสามารถถามและตอบคำถามได้อย่างตรงประเด็น