เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 ม.3

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ศึกษา วิเคราะห์ และปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์ บทบาท องค์ประกอบ หลักการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผน เลือกใช้ข้อมูล เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และเหมาะสมกับงาน การจัดการระบบงานและระบบคน การหางานด้วยวิธีที่หลากหลาย ประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความรู้ ความถนัดและความสนใจของตนเอง โดยคำนึงคำนึงถึงความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและสังคม ลงมือผลิตชิ้นงานและปรับปรุงการทำงาน นำเสนอผลงานและแนวทางในการประกอบอาชีพ เห็นคุณค่าของการเป็นผู้ผลิตมากกว่าผู้บริโภค และได้ชิ้นงานนำไปใช้ประโยชน์ได้

โดยใช้ทักษะการทำงานร่วมกัน เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนหางานด้วยวิธีที่หลากหลาย ประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพสำรวจความสามารถ ความถนัด ความสนใจของตนเอง ได้รับการพัฒนาทั้งด้านบุคลิกภาพและความสามารถ มีทักษะในการดำรงชีวิต เป็นผู้มีวินัยในตนเอง มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบ มีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน มีความสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น มีจิตสำนึกในการใช้พลังงานและสิ่งแวดล้อม มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการทำงานเพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพสุจริตเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว

ตัวชี้วัด ง ๑.๑ ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓ ง ๔.๑ ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓

รวมตัวชี้วัด  ๖  ตัวชี้วัด