นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารการศึกษา รุ่น 11.2


ผู้สอน
รองศาสตราจารย์ ดร. ชลาภรณ์ สุวรรณสัมฤทธิ์
เข้าสู่ระบบเมื่อ 4 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารการศึกษา รุ่น 11.2

รหัสวิชา
68952

รหัสวิชาของสถานศึกษา
931-227

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

คำอธิบายวิชา

แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล คุณลักษณะยุคดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีดิจิดัลเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้และการบริหารการศึกษา ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษาและการจัดการความรู้ เจตคติของผู้บริหารสถานศึกษาต่อเทคโนโลยีและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสำหรับระบบจัดการฐานข้อมูลของสถานศึกษาสำหรับการตัดสินใจในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการบริหารจัดการสถานศึกษา ได้แก่ Cloud Computing, Mobility Devices, Social Network, Internet of Things (IOT) และระบบบริหารจัดการ Big Data


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)