65-2 4954902-60 + 4954903-60 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ 2 รายวิชา [ภาค ปกติ]


ผู้สอน
อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น
เข้าสู่ระบบเมื่อ 5 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
65-2 4954902-60 + 4954903-60 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ 2 รายวิชา [ภาค ปกติ]

รหัสวิชา
68974

รหัสวิชาของสถานศึกษา
4954902-60 + 4954903-60

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คำอธิบายวิชา

64-1 4954902-60 + 4954903-60 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ 2 รายวิชา [ภาค กศ.บป.]

4954902 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน Field Experience for Community Health รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4954901 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนและด้านการจัดบริการสาธารณสุข 3(270) การฝึกปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมในสถานประกอบการ ซึ่งอาจเป็นหน่วยงานของรัฐและ/หรือเอกชน ผู้เรียนได้เรียนรู้การแก้ปัญหาในการทำงาน การปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กร และการนำความรู้ความสามารถรวบยอดจากการศึกษาตลอดหลักสูตรไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ Associated job training between the students and institute personnel in government institute and/or private company. The students learn to solve problems in workplace, adjust themselves to organizational culture, and apply the knowledge and skills derived from curriculum for effective training.

4954903 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการจัดบริการสาธารณสุขชุมชน Field Experience to Provide Health Services รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4954901 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน และด้านการจัดบริการสาธารณสุข 3(270) การฝึกปฏิบัติงานด้านการจัดบริการสาธารณสุขชุมชนแบบมีส่วนร่วมในสถานประกอบการ ซึ่งอาจเป็นหน่วยงานของรัฐและ/หรือเอกชน ผู้เรียนได้เรียนรู้การแก้ปัญหาในการทำงาน การปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กร และการนำความรู้ความสามารถรวบยอดจากการศึกษาตลอดหลักสูตรไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ Associated job training between the students and institute personals in government institute and/or private company, the students learn to solve problems in a workplace, adjust themselves to organization culture, and apply the knowledge and skills derived from curriculum for effective training.


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books