ศึกษาอิสระทางการบริหารรัฐกิจ

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาค้นคว้าวิจัยภาคสนามทางการบริหารรัฐกิจที่สามารถประยุกต์ใช้ในกิจการทางพระพุทธศาสนาโดยความเห็นชอบและควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา

จุดประสงค์การเรียน

  ๑  เพื่อให้นิสิตสามารถนำความรู้ในสาขาวิชาที่เรียน ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

  ๒  เพื่อให้นิสิตสามารถนำกระบวนการศึกษาค้นคว้าอิสระไปเป็นเครื่องมือในกิจการทาง

พระพุทธศาสนาและบริการสังคม

  ๓  เพื่อให้นิสิตมีโอกาสนำเสนอผลงานทางวิชาการโดยใช้กระบวนการวิจัยภาคสนาม