ศึกษาอิสระทางการบริหารรัฐกิจ


ผู้สอน
Dr. Rittichai kamnak
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 7 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ศึกษาอิสระทางการบริหารรัฐกิจ

รหัสวิชา
691

สถานศึกษา
วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คำอธิบายวิชา

ศึกษาค้นคว้าวิจัยภาคสนามทางการบริหารรัฐกิจที่สามารถประยุกต์ใช้ในกิจการทางพระพุทธศาสนาโดยความเห็นชอบและควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา

จุดประสงค์การเรียน

  ๑  เพื่อให้นิสิตสามารถนำความรู้ในสาขาวิชาที่เรียน ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

  ๒  เพื่อให้นิสิตสามารถนำกระบวนการศึกษาค้นคว้าอิสระไปเป็นเครื่องมือในกิจการทาง

พระพุทธศาสนาและบริการสังคม

  ๓  เพื่อให้นิสิตมีโอกาสนำเสนอผลงานทางวิชาการโดยใช้กระบวนการวิจัยภาคสนามClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books