ภาษาเพื่อสื่อสารมวลชน กลุ่ม 501 (พฤหัส ค่ำ)


ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรียา ทับทัน
เข้าสู่ระบบเมื่อ 6 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาษาเพื่อสื่อสารมวลชน กลุ่ม 501 (พฤหัส ค่ำ)

รหัสวิชา
69197

รหัสวิชาของสถานศึกษา
90307008

สถานศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คำอธิบายวิชา

ศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะของภาษาสื่อสารมวลชนที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อมวลชนอื่น ๆ วัตถุประสงค์รายวิชา เพื่อศึกษาความหมายและขอบเขตของภาษาเพื่อสื่อสารมวลชน เพื่อศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับสื่อสารมวลชน เพื่อศึกษาและเข้าใจสื่อสารมวลชนประเภทต่าง ๆ อาทิ สื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออินเทอร์เน็ต เพื่อวิเคราะห์ลักษณะการใช้ภาษาของสื่อสารมวลชนประเภทต่าง ๆ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books