เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Examroom

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ห้องเรียนนี้สร้างเพื่อทดลองการใช้งาน classstart เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการใช้งานมากยิ่งขึ้นของผู้สอนเอง ไม่เกี่ยวกับรายวิชาใดๆ