Examroom

ผู้สอน
นาง ลัดดาวัลย์ สุวรรณโชติ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
Examroom

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6927

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนนี้สร้างเพื่อทดลองการใช้งาน classstart เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการใช้งานมากยิ่งขึ้นของผู้สอนเอง ไม่เกี่ยวกับรายวิชาใดๆ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)