วิชานิติปรัชญา

คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียนรู้ถึงปรัชญาของกฎหมาย อันทำให้นักกฎหมายได้ทราบถึงเหตุและผลในการออกกฎหมายต่างๆ