เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชานิติปรัชญา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การเรียนรู้ถึงปรัชญาของกฎหมาย อันทำให้นักกฎหมายได้ทราบถึงเหตุและผลในการออกกฎหมายต่างๆ