สถิติศาสตร์สำหรับการวิจัยทางสัตว์ (Statistics for Animal Research) หมู่เรียนพยาบาลสัตว์


ผู้สอน
อาจารย์ ดร. นพดล​ สมผล
เข้าสู่ระบบเมื่อ 1 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
สถิติศาสตร์สำหรับการวิจัยทางสัตว์ (Statistics for Animal Research) หมู่เรียนพยาบาลสัตว์

รหัสวิชา
69360

รหัสวิชาของสถานศึกษา
5005366

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ความหมายและประเภทของการวิจัยทางสัตว์ กระบวนการวิจัย การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน สถิติไม่ใช้พารามิเตอร์ การฝึกปฏิบัติการ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสถิติสำเร็จรูป


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)