ระบบปฏิบัติการ ปวส.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คำอธิบายชั้นเรียน

วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น