homeMAT-107 (คณิตศาสตร์ 1)
personperson_add
MAT-107 (คณิตศาสตร์ 1)

ผู้สอน
นาย สุพิศ ฤทธิ์แก้ว
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
MAT-107 (คณิตศาสตร์ 1)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6950

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เนื้อหารายวิชา MAT-107 ประกอบด้วย ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชัน การประยุกต์อนุพันธ์ การหาปริพันธ์และการประยุกต์ เทคนิคการหาปริพันธ์ ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)