วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ผู้สอน
นางสาว ศรสวรรค์ วาชัยศรี
เข้าสู่ระบบเมื่อ 7 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รหัสวิชา
69536

รหัสวิชาของสถานศึกษา
ว11101

สถานศึกษา
โรงเรียนวัดหนองแขม(สหราษฎร์บูรณะ)

คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชา ว 11101 วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เวลา 80 ชั่วโมง ศึกษาชื่อพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณต่างๆ จากข้อมูลที่รวบรวมได้ในแต่ละท้องถิ่นเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ตลอดจนในประชาคมอาเซียน สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิต และสัตว์ในบริเวณที่อาศัยอยู่ การบอกชื่อ ลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ สัตว์และพืช รวมทั้ง การทำหน้าที่ร่วมกันของส่วนต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ในการทำกิจกรรมต่างๆ จากข้อมูลที่รวบรวมได้ ความสำคัญของส่วนต่างๆ ของร่างกายตนเอง โดยการดูแลส่วนต่างๆ อย่างถูกต้อง ให้ปลอดภัย และรักษาความสะอาดอยู่เสมอ สมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุที่ใช้ทำวัตถุซึ่งทำจากวัสดุชนิดเดียวหรือหลายชนิดประกอบกัน โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ชนิดของวัสดุและจัดกลุ่มวัสดุตามสมบัติที่สังเกตได้ การเกิดเสียงและทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงจากหลักฐานเชิงประจักษ์ ดาวที่ปรากฏบนท้องฟ้าในเวลากลางวันและกลางคืนจากข้อมูลที่รวบรวมได้ สาเหตุที่มองไม่เห็นดาวส่วนใหญ่ในเวลากลางวัน จากหลักฐานเชิงประจักษ์ ลักษณะภายนอกของหินจากลักษณะเฉพาะตัวที่สังเกตได้ ใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหา กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ใช้หลักการเรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์เชิงปัญญา(Conitive Science) ใช้องค์ความรู้จากหลากหลายวิชาผสมผสานกันเพื่อให้เกิดความรู้ใหม่ ในการสืบเสาะหาความรู้ตลอดจนการแสดงลำดับขั้นตอนการทำงาน โดยบูรณาการกับวิทยาการคอมพิวเตอร์และการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ควบคู่ภาพสัญลักษณ์หรือข้อความ ตลอดจนการเรียนรู้การสร้างลำดับของคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน ศึกษาการใช้งานอุปกรณ์ เทคโนโลยีเบื้องต้น การใช้ซอฟต์แวร์เบื้องต้น การสร้างและจัดเก็บไฟล์อย่างเป็นระบบและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาแบบกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล การวางแผน เข้าใจและจับประเด็นปัญหาอย่างง่าย (Coding) โดยใช้ทักษะกระบวนการเรียนรู้แห่งศตวรรษ ที่ 21 ในการค้นหาสร้างองค์ความรู้ การสืบเสาะการแก้ปัญหาและออกแบบผลงานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิตัลสร้างนวัตกรรมและกำหนดปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่จะเรียนรู้ตามที่กำหนดให้หรือตามความสนใจ สังเกต สำรวจตรวจสอบโดยใช้เครื่องมืออย่างง่าย เชื่อมโยงการใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการดำรงชีวิต และบ่มเพาะผู้เรียนให้เป็นเด็กไทยที่มีคุณภาพควบคู่กับเรื่องการต้านทุจริตศึกษา คุณธรรมจริยธรรมด้านความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้วิทยาศาสตร์อย่างถูกต้อง มีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการค้นหาความรู้ด้วยตนเอง มีกระบวนการคิดเชิงระบบ สามารถคิดวิเคราะห์คิดตัดสินใจและมีทักษะด้านการสื่อสาร รวมทั้งมีจิตวิทยาศาสตร์จริยธรรมคุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสมตลอดจนเชื่อมโยงความรู้และนำความรู้ไปใช้ ในชีวิตประจำวันได้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ว 1.1 ป.1/1, ป.1/2 ว 1.2 ป.1/1, ป.1/2 ว 2.1 ป.1/1, ป.1/2 ว 2.3 ป.1/1 ว 3.1 ป.1/1, ป.1/2 ว 3.2 ป.1/1 ว 4.2 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5 รวมทั้งหมด 15 ตัวชี้วัด


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow