หน่วย ครอบครัว ตัวเรา


ผู้สอน
นางสาว วิจิตรา ภาคภูมิ
เข้าสู่ระบบเมื่อ 10 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
หน่วย ครอบครัว ตัวเรา

รหัสวิชา
69538

รหัสวิชาของสถานศึกษา
11101

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านท่ามะกา

คำอธิบายวิชา

สายสัมพันธ์ในครอบครัว - พ่อ แม่พี่ น้อง - ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา หน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว - ในการอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัว สมาชิกใน ครอบครัวทุกคนต่างมีหน้าที่ที่แตกต่างกัน ออกไป - พ่อ มีหน้าที่หาเงินเลี้ยงครอบครัว - แม่ มีหน้า ท าอาหาร ท างานบ้าน การปฏิบัติตนต่อญาติพี่น้อง - การพูดจาไพเราะ -การรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน – การทำหน้าที่ของตนเองอย่างตั้งใจ กิจกรรมในครอบครัว – ช่วยกันทำงานบ้าน - ทำบุญร่วมกัน การดูแลซึ่งกันและกันในครอบครัว - ช่วยเหลือกัน - การดูแลซึ่งกันและกัน

มาตรฐานที่ 1 ตบช 1.1 (1.1.1) ตบช 1.3 (1.3.1) มาตรฐานที่ 2 ตบช 2.1 (2.1.1) ตบช 2.2 (2.2.1) มาตรฐานที่ 4 ตบช 4.1 (4.1.1) (4.1.3) มาตรฐานที่ 5 ตบช 5.2 (5.2.1 มาตรฐานที่ 8 ตบช 8.2 (8.2.1) ตบช 8.3 (8.3.2) มาตรฐานที่ 9 ตบช 9.2 (9.2.2) มาตรฐานที่ 10 ตบช 10.1 (10.1.1) (10.1.2) (10.1.4) ตบช 10.2 (10.2.1)


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow