การจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ ภาคเรียนที่ 3/2566


ผู้สอน
อุมาวรรณ วาทกิจ
เข้าสู่ระบบเมื่อ 7 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ ภาคเรียนที่ 3/2566

รหัสวิชา
69578

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำอธิบายวิชา

ทฤษฎีและหลักการในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ พฤติกรรมมนุษย์ในองค์กร วิวัฒนาการของทฤษฎี การปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงขององค์กรสมัยใหม่ แนวคิดหลักเรื่องผู้นำ การจูงใจ และการตัดสินใจที่เกี่ยวกับองค์กร การวางแผนทรัพยากรบุคคล การจัดองค์กรและการจัดกำลังพล การสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนา การจัดการผลงานและประเมินผล การบริหารผลประโยชน์และสวัสดิการ ความปลอดภัยและแรงงานสัมพันธ์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books