ห.ร.ม., ค.ร.น และการนำไปใช้

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ห.ร.ม. และ ค.ร.น.  การหา ห.ร.ม. ของจำนวนนับ  การหา ค.ร.น.ของจำนวนนับ การแก้ปัญหา  โดยใช้ ห.ร.ม. และ ค.ร.น.