การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ Modern Entrepreneurship


Teacher
Weerapun Kaewrut
Current sign in at 4 days ago

Title
การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ Modern Entrepreneurship

Class ID
69874

Standard Class Code
BUSI 223

School

Description

ศึกษาความหมาย ความสำคัญ รูปแบบและประเภทของการเป็นผู้ประกอบการ คุณสมบัติและบทบาทของผู้ประกอบการ การจัดทำแผนการตลาด การผลิต การเงิน และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้กรณีศึกษาประกอบการเรียนการสอน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books